Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toán, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022
Thứ tư, 1/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 211

ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO TUẦN 2

ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU 90 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO

Tuần 2 - Từ 30/3 đến 6/4

 

Câu 1. Bạn cho biết ai là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam?

A. Nguyễn Đức Cảnh.

B. Hà Huy Tập.

C. Nguyễn Ái Quốc.

D. Ngô Gia Tự.

Câu 2. Để thi hành chỉ thị của Quốc tế Cộng sản và quyết định của Hội nghị thành lập Đảng, cùng với việc thông qua các văn kiện quan trọng, Đảng ta đã xuất bản Tạp chí nào sau đây?

A. Tạp chí sinh hoạt nội bộ.

B. Tạp chí Đỏ.

C. Tạp chí Cộng sản.

D. Tạp chí sinh hoạt Đảng.

Câu 3. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú khởi thảo được phát triển tư tưởng, đường lối từ cuốn sách nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

B. Bản án chế độ thực dân Pháp.

C. Đường Kách mệnh.

D. Nhật ký chìm tàu.

Câu 4. Sau Hội nghị Trung ương tháng 3-1937, Đảng đã cho xuất bản tài liệu nào nói về công tác tuyên truyền, cổ động; chủ trương phát triển mạnh mẽ công tác báo chí, xuất bản, phát hành, huấn luyện, đào tạo cán bộ?

A. Chung quanh vấn đề chính sách mới.

B. Chủ trương tổ chức mới của Đảng.

C. Tuyên ngôn về thời cuộc.

D. Tuyên ngôn về tình hình chung và đường lối, chủ trương của Đảng.

Câu 5. Đồng chí Hà Huy Tập viết tác phẩm nào nêu bật quá trình hoạt động của Đảng trong ba năm đầu mới thành lập?

A. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Việt Nam.

B. Lược thảo Lịch sử phong trào công nhân quốc tế.

C. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản Đông Dương.

D. Lược thảo Lịch sử phong trào cộng sản thế giới.

Câu 6. “Cần phải gắn chặt công việc với tư­ tư­ởng và lề lối làm việc, vì mỗi công việc thành hay bại là đều do tư­ tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai...”. Bạn cho biết câu nói này là của ai?

A. Nguyễn Ái Quốc.

B. Hồ Tùng Mậu.

C. Trần Phú.

D. Lê Hồng Phong.

Câu 7. Bạn cho biết trọng tâm của công tác tư tưởng thời kỳ 1930-1931 là gì?

A. Công tác tuyên truyền, cổ động.

B. Công tác giáo dục chính trị, đào tạo cán bộ tuyên huấn.

C. Công tác tuyên truyền và đào tạo cán bộ tuyên huấn.

D. Công tác báo chí, xuất bản.

Câu 8. Để khôi phục và phát triển phong trào cách mạng giai đoạn 1932-1935, Đảng đã công bố bản tài liệu nào?

A. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

B. Những vấn đề cơ bản của cách mạng Đông Dương.

C. Lịch sử tóm tắt ba Quốc tế.

D. Chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 9. Hội nghị Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng họp từ ngày 16 đến 21/6/1934 đã ra Nghị quyết về vấn đề nào sau đây?

A. Nghị quyết về tổ chức Bộ Tuyên truyền và công tác tuyên truyền.

B. Nghị quyết về thành lập Mặt trận nhân dân phản đế.

C. Nghị quyết về công tác tuyên giáo của Đảng.

D. Nghị quyết về công tác tuyên huấn của Đảng.

Câu 10. Năm 1938, Hội truyền bá quốc ngữ ra đời đã tạo nên sinh hoạt văn hóa có giá trị trong đời sống xã hội, giúp người lao động nghèo biết đọc, biết viết, góp phần phát triển tư tưởng tiến bộ trong nhân dân. Bạn cho biết phong trào truyền bá quốc ngữ giương cao khẩu hiệu nào sau đây?

A. Chữ quốc ngữ cho mọi nhà.

B. Chữ quốc ngữ cho mọi đối tượng.

C. Chữ quốc ngữ cho mọi thành phần.

D. Chữ quốc ngữ cho mọi người./.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87