Ngày 14-9-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 55-NQ/TW về tổ chức Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương Đảng. Ban Tuyên truyền do đồng chí Trường Chinh phụ trách và đồng chí Tố Hữu làm Trưởng ban; Ban Giáo dục do đồng chí Hà Huy Giáp làm Trưởng ban.

Ngày 29-6-1951, căn cứ vào nhu cầu thực tế và đề nghị của Ban Tuyên huấn Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập bốn tiểu ban trong Ban Tuyên huấn Trung ương, gồm: Huấn học, Biên tập, Văn nghệ, Giáo dục. Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 11-11-1954, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa II) thành lập Tiểu ban Y học.

 
Theo: Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), Nxb Chính trị quốc gia, tr. 68-69.