Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 

Một số nội dung chính được đề cập tại cuốn sách:

- Trước hết, phải nhận thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích

- Một vài bài học nữa về cuộc tuyển cử cần vạch rõ

- Các đảng phản động người bản xứ làm tay sai cho phát xít và đế quốc

- Mặt trận thống nhất ở bên trên và mặt trận thống nhất ở bên dưới

- Trong một giai cấp có thể có nhiều đảng

- Người cộng sản là chiến sĩ thực tế, nhưng không phải bọn chính trị cận thị

- Căn cứ vào hành động để xét đoán người cách mệnh 

- Không đánh đổ các giai cấp bản xứ trong giai đoạn lập mặt trận dân chủ

- Địa vị và năng lực của các đảng phái và lãnh tụ cải lương

- Thái độ đối với Đảng lập hiến

- Cần phân biệt bọn phản động với bọn cô độc hèn nhát để kéo kẻ có thể đồng minh

- Nhưng cũng cần phân biệt thái độ bọn cải lương lừng khừng hèn nhát với chủ trương thống nhất hành động để kéo quần chúng tranh đấu

- Muốn thực hiện mặt trận dân chủ, phải khuếch trương cuộc vận động của dân chúng

- Phân biệt kẻ nguy hiểm nhiều với kẻ nguy hiểm ít

- Kết luận.

Theo Văn kiện Đảng toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, 2005, tập 6, tr. 619-645.